Trstenice

Trstenice, orgljice (panove svirale) svirale su se u Hrvatskom zagorju i sjevernije prema Međimurju prelazeći hrvatsku granicu prema Mariboru i šire.

Panova svirala / trstenica; Brezovica, sredina 19. st. / POH-467/1920, Zbirka glazbala Franje Ksavera Kuhača

Radi se o glazbalu čije su cijevi u koje se upuhuje zrak izrađene od trstike, pri čemu je važno pronaći trstike što sličnije debljine, povezane u nizu između dviju daščica. Najveća cijev koja daje najdublji ton nalazi se u sredini, a prema krajevima su cjevčice sve kraće. Andske folklorne glazbene skupine kao putujući svirači proširile su andsku inačicu panovih svirala koja je danas u Hrvatskoj puno popularnija i poznatija od one iz Hrvatskog zagorja. Cijevi na tim panovim sviralama poredane su prema veličini, od najdulje prema najkraćoj.

Panove svirale iz Hrvatskog zagorja danas više nisu u uporabi, a nekad su se koristile kao solističko glazbalo koje su svirali uglavnom pastiri.

Predmeti