ANDREIS, Josip. 1974. "Instrumenti". U: Muzička enciklopedija, 2. K. Kovačević, ur. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod: 215-216

ANTOŠ, Zvjezdana. 2003. "Prema određivanju novih kriterija i pristupa sakupljanju predmeta za muzejske zbirke". Etnološka istraživanja 9: 137-150

BEZIĆ, Jerko. 1985. "Etnomuzikološka djelatnosti Božidara Širole". Arti musices 16/1-2: 5-39

BEZIĆ, Jerko, Milovan GAVAZZI, Mirjana JAKELIĆ i Petar MIHANOVIĆ (prir.). 1975. Tradicijska narodna glazbala Jugoslavije. [katalog izložbe] Zagreb: Školska knjiga

ČAPO ŽMEGAČ, Jasna. 1995. "Two Scientific Paradigms in Croatian Ethnology: Antun Radić and Milovan Gavazzi". Narodna umjetnost 32/1: 25-38

ĆALETA, Joško. 2001. "Tradicijska glazbala". U: Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svjetova i epoha. Z. Vitez i A. Muraj, ur. Zagreb: Barbat: 423-439

ĆALETA, Joško i Vidoslav BAGUR. 2001. "Lirica - tradicijsko glazbalo hrvatskog Jadrana". U: Hrvatski iseljenički zbornik 2002. V. Kukavica, ur. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika: 71-83

ECKHEL, Nerina. 1999. 80 godina Etnografskog muzeja [katalog]. Zagreb: Etnografski muzej

GALIN, Krešimir.1981. "Diplice, jednocijevna trstena klarinetska sviraljka iz Baranje". U: Rad XXIII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije Slavonski Brod 1976. godine. Z. Palčok, ur. Slavonski Brod: Savez udruženja folklorista Jugoslavije, Društvo folklorista Hrvatske: 19-25

GALIN, Krešimir. 1984b. "Katalog izložbe 'Franjo Ksaver Kuhač – život i djelo': Predgovor II.". U: Tragovima glazbene baštine: Franjo Ksaver Kuhač. U povodu 150. obljetnice rođenja. Zdravko Blažeković, ur. Zagreb: Muzički informativni centar KDZ: 12-13

GALIN, Krešimir. 1987. "Folklorno nazivlje za jednocijevne tradicijske flaute u Hrvatskoj". U Zbornik radova XXXIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Tuzli. M. Fulanović-Šošić, ur. Tuzla: Udruženje folklorista Bosne i Hercegovine: 463-468

GAVAZZI, Milovan. 1930. "Jadranska lira - 'lirica'". Narodna starina 9 (21): 103-112.

GJETVAJ, Nada. 1989. "Etnografski muzej u Zagrebu – u povodu 70. obiljetnice". Etnološka istraživanja 5: 9-141

GOGLIA, Antun. 1939. "Hrvatski skladatelj i muzikolog dr. Božidar Širola: život i djelo". Otisak iz Sv. Cecilije. Zagreb: Nadbiskupska tiskara

GOJKOVIĆ, Andrijana. 1989. Narodni muzički instrumenti. Beograd: Vuk Karadžić.


JEIĆ, Jadran. 2010. "Tvornica tamburica i ostalih glazbala Terezije Kovačić". Hrvatska revija 1.
https://www.matica.hr/hr/357/tvornica-tamburica-i-ostalih-glazbala-terezija-kovacic-21126/

 

JEIĆ, Jadran. 2013."Radionica tambura Andrije Cara i nasljednici". Kaj: časopis za književnost, umjetnost, kulturu, Vol. 46 (225) No.3 (322), 57-68.

KUHAČ, Franjo Ksaver. 1877-1879, 1882. "Prilog za poviest glasbe južnoslovjenske. Kulturno-historijska studija. Opis i poviest narodnih (pučkih) glazbala južnih Slavena s ilustracijama i kajdama". Rad Jugoslavenske akademije (1877) 38: 2-78; 39: 65-114; 41: 1-48; (1878) 45: 1-49; (1879) 50: 44-95; (1882) 62: 134-386; 63: 71-112.

LOVRENČEVIĆ, Zvonko. 1971. "Dude u Bilogori". U: Rad 15. kongresa Savez udruženja folklorista Jugoslavije u Jajcu 1968., Rihtman, Cvjetko, ur. Sarajevo: Novinsko poduzeće „Oslobođenje“: 361-370

LOVRENČEVIĆ, Zvonko. 1972. "Aerofoni instrumenti u Bilogori". Narodna umjetnost 9:159-194

MARUŠIĆ, Dario. 1995. Piskaj - sona - sopi. Svijet istarskih glazbala / Iniverso degli strumenti musicali istriani. Pula: Castropola

MIHOLIĆ, Irena. 2003. "Cimbal u glazbenom životu sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske na kraju dvadesetog stoljeća". Narodna umjetnost 40 (2): 153-167

PERNIĆ, Renato. 1997. "Meštri, svirci i kantaduri. Istarski narodni pjevači, svirači i graditelji glazbala". Izdavačko poduzeće REPREZENT d.o.o. Buze

RANDIĆ, Mirjana. 2007. "Zbirka muzičkih instrumenata pri Etnografskom muzeju u Zagrebu". U: Almanah hrvatske glazbe 2007. D. Buhin i Z. Stanislav, ur. Zagreb: PIANO d.o.o.: 94-96

STEPANOV, Stjepan. 1964. "Svirale i bubanj na Baniji". U: Rad 7. kongresa Saveza folklorista jugoslavije u Ohridu 1960. godine. Jovan Vuković et al., ur. Ohrid: [s.n.]: 283-296

STOJANOVIĆ, Andrija. 1966. "Jadranska lira". Narodna umjetnost 4: 59-84

ŠESTAN, Ivan. 2003. "Neke etnološke dileme u koncipiranju prezentacije hrvatske tradicije". Etnološka istraživanja 9: 153-157

ŠIROLA, Božidar i Milovan GAVAZZI. 1931c. "Muzikološki rad Etnografskog muzeja u Zagrebu od osnutka do konca g. 1929." Narodna starina 10 (25): 3-20

ŠIROLA, Božidar i Milovan GAVAZZI. 1931b. "Metode melografike". Narodna starina 10 (25): 21-29

ŠIROLA, Božidar i Milovan GAVAZZI. 1931c. "Zbirka fonograma". Narodna starina 10 (25): 30-40

ŠIROLA, Božidar i Milovan GAVAZZI. 1931d. "Zbirka pučkih muzičkih instrumenata". Narodna starina 10 (25): 41-51

ŠIROLA, Božidar i Milovan GAVAZZI. 1931e. "Obredne popijevke (javni godišnji običaji)". Narodna starina 10 (25): 52-74

ŠIROLA, Božidar i Milovan GAVAZZI. 1931f. "Studije, radovi i publikacije izrađene za Muzički odsjek Etnografskog muzeja u Zagrebu". Narodna starina 10 (25): 75-76

ŠIROLA, Božidar. 1932a. "Fućkalice – sviraljke od kore svježeg drveta". Etnološka biblioteka 15: 1-38

ŠIROLA, Božidar. 1933b. "Kako se grade dangubice i druge tamburice". Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena 29 (1): 197-205

ŠIROLA, Božidar. 1933c. "Sopile i zurle". Narodna starina 12 (30): 1-64

ŠIROLA, Božidar. 1937. Sviraljke s udarnim jezičkom. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti

VOJNOVIĆ TRAŽIVUK, Branka. 2015. Zvuk-Zvek-Zvon. Glazbala u hrvatskom folkloru. Split: Etnografski muzej Split

ŽIC, Ivan. 1910. "Vrbnik (na otoku Krku)". Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, knjiga XV, svezak 1. JAZU. str. 161-203