Mijeh - mišnice
Kistanje - 1. pol. 20. st.
drvo, koža
rezanje, bušenje, štavljenje, rezbarenje

dužina diple = 22,4 cm
dužina mijeha = 54,5 cm

Et 9086
Zbirka glazbala

Opis

Mišnice se sastoje od životinjskog mijeha, dipli i puhalice. Za ovo se glazbalo još koristio naziv diple (koji se inače odnosi na samo jedan njegov dio). S obzirom da je mješina izrađena iz životinjske kože, na mjestima gdje su bile noge su utaknuti okrugli drveni komadi od kojih je donja dašćica bogato rezbarena, a na gornju je utaknuta drvena cjevčica (puhalica ili dulac) u koju se upuhuje zrak. Raspored rupica za prebiranje na dipli je 6:2 i jedna je rupica sa strane za zrak.

Ukratko

Pri sviranju ovog glazbala svirač prvo treba napuhati mješinu, odnosno upuhivanjem zraka kroz dulac ili puhalicu ispuniti mješinu zrakom pri čemu mora zatvoriti otvor kod diplica da zrak ne bi izašao. Kada je mješina puna, dio kod dipli se odmota (kako bi zrak bio protočan) i svirač laktom jedne ruke pritišće mješinu dok drugom rupom prebire po diplama. Širola bilježi značajnije diplače iz Kistanja: Nikolu i Danila Perića te Manojla Vujanića, čiju je svirku poslušao i kazivanja zapisao 1920-ih godina tijekom terenskih istraživanja.