Truba - bučina
Valpovo, sredina 19. st.
tikva
sušenje, bušenje, rezanje

dužina = 64,5 cm
promjer otvora = 12 cm
dužina cijevi = 52 cm

POH-438/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Bučina je napravljena od dugačke osušene tikve. U maleni otvor, u koji se upuhuje zrak, najčešće se umetne drveni pisak. Svira se na način da je okrenuta prema tlu. Ukoliko nema piska svira se tako da je svirač drži postrani. Dijelovi bučine se nazivaju bučilo i cijev.

Ukratko

„Dozrievši tikva i otvrdjevši vanjska kora razstavi se od debla, koje se ponajčešće penje uz koje drvo, te se za nekoliko mjeseci objesi u dimnjaku, da bi se tako unutri sasma posušila. Osušivši se, razpolovi joj se kruška (dolnji dio, t.j. prava tikva), a duša se i sjeme izvadi, gornji se kraj cievi (šiljak) odreže te šibom ili žbicom očisti. Podržavši zatin nutarnji dio ovako uredjene tikve kratko vrieme nad slabim plamenom, da bi se tim preostale možda niti izpržile, evo bučine gotove, pa se odmah može u nju trubiti."  (Kuhač 1878: 28)